zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Prihlásenie k online školeniu

 

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Vzory s návodmi

1. prístup k vzorom a návodom je a vždy bude bezplatný

2. vzorový dokument je možné stiahnuť bez úpravy, ale aj s úpravou po bezplatnej registrácii a prihlásení

3. upravený dokument sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ

4. návod k vyplneniu vzorového dokumentu je možné sledovať po bezplatnej registrácii a prihlásení

5. vzory dokumentov a návody k nim sú aktuálne ku dňu, ktorý je v texte priamo uvedený

 

Texty stránok a podstránok

1. úvodné texty jednotlivých stránok a podstránok neobsahujú všetky povinnosti; sú vymenované tie najdôležitejšie

 

Online poradňa

1. v online poradni môže po bezplatnej registrácii užívateľ zadávať otázky; na otázky odpovedá odborník v danej oblasti

2. počet bezplatných otázok nie je limitovaný

 

Školenia 

1. záujemca o školenie resp. podnikateľ sa môže rozhodnúť či sa školenia (1) osobne zúčastní, (2) zúčastní online, (3) objedná videoškolenie alebo (4) lektor bude danú tému školiť v priestoroch podnikateľa tzv. inHouse školenie

2. na vzdelávacom portáli je možné sledovať bezplatné videonávody a bezplatné odborné webináre

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Obchodné podmienky školení TU

Ochrana údajov a cookies TU

Najdôležitejšie novinky a zmeny

V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky týkajúce sa podnikateľov.

Postup zamestnávateľa pri vstupe zamestnancov do prevádzky po celoplošnom testovaní

30.10.2020 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Vzhľadom na akútnosť situácie(ne)prijatie zrozumiteľných opatrení pre zamestnávateľov poskytujeme právny názor na postup pri vstupe zamestnancov do prevádzky po celoplošnom testovaní.

 

 

Z doteraz prijatých usmernení/opatrení/vyhlášok podľa nášho názoru vyplýva:

 

Zamestnávateľ môže vyžadovať pred vstupom na pracovisko/areálu preukázanie sa negatívnym testom - vyplýva to z Uznesenia vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020, ktorým bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Zákaz vychádzania teda neplatí pre osoby, ktoré sa:

 • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia.
 
Zamestnávateľ môže vyžadovať pred vstupom na pracovisko/areálu preukázanie sa negatívnym testom aj na základe zákona č. 124/2006 Z.z. pri vykonávaní všeobecných zásad prevencie a taktiež v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr. § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z.: Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.
 
 
Z pohľadu zákonnosti spracúvania tejto osobitnej kategórie osobných údajov zamestnancov (výsledok testovania) máme za to, že právnym základom je čl. 9 ods. 2 písm. b) v spojitosti s písm. h) Nariadenia GDPR a § 16 ods. 2 písm. b) v spojitosti s písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, o čom je nevyhnutné vykonať informačnú povinnosť vo vzťahu k zamestnancom. 

 

Čo sa týka zamestnancov, ktorý sa na pracovisko nedostavia resp. odmietnu a preukázať výsledkom testovania, zamestnávateľ môže postupovať v zmysle § 141 ods. 3 Zákonníka práce:

- pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,

- alebo pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje,

prípadne môže nariadiť dovolenku (to však len v prípade ako zamestnanec súhlasí, aj konkludentne, so skrátením lehoty oznámenia 7 dní vopred a 2 dni vopred pri čerpaní dovolenky z prechádzajúceho roka podľa § 250b ods. 4 Zákonníka práce).


V prípade ak zamestnávateľ pracovné voľno zamestnancovi neposkytne alebo nemá nárok dovolenku, zamestnanec má absenciu. Čo sa týka vyvodzovania zodpovednosti za absencie, neodporúčame okamžité skončenie pracovného pomeru, máme za to že súd by ho vzhľadom na núdzový stav a slobodné rozhodnutie o testovaní, označil okamžité skončenie za neplatné. 

 

Čo sa týka prípadnej diskriminácie t.j. rozhodnutia zamestnávateľa komu nariadi dovolenku, komu dá absenciu, komu pracovné voľno, postupovať možno systematicky napr. najskôr zistiť možnosti dovolenky t.j. či daný zamestnanec má nárok na dovolenku a či súhlasí, aj konkludentne, so skrátením lehoty oznámenia vopred. Nasledovne tým, ktorí nespĺňajú kritéria nariadenia dovolenky, a vopred sa ospravedlnia neprítomnosti v práci kvôli pozitívnemu testu, alebo rozporu testovania s ich presvedčením/vierou a pod., môže dať zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou alebo bez náhrady mzdy a tým, ktorí vôbec neoznámia svoju neúčasť môže zamestnávateľ udeliť absenciu. Určenie zamestnávateľa ohľadom vyššie uvedenej systematiky je na jeho rozhodnutí, avšak v zmysle vylúčenia diskriminácie, odporúčame vopred stanoviť pravidlá/systematiku, ktorú aj preukázateľne zdokumentuje.

 

Dodávame, že názory uvedené v tomto stanovisku sú účinné k prijatým opatreniam, uzneseniam a vyhláškam ku dňu 30.10.2020 k 07:00 hod.

 

Aktualizácia k 02.11.2020, 07:00 hod.

 

Dňa 30.10.2020 o 18:50 hod. bola zverejnená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Táto nová vyhláška je teda ďalším právnym základom k spracúvaniu osobných údajov.

 

Touto vyhláškou boli pridané okrem vyššie uvedených výnimiek zákazu vstupu zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa z dôvodu ochrany života a zdravia aj tieto výnimky (zákaz sa nevzťahuje ani na): 

 • osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28.októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15.októbra 2020,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) zdôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu vdomácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti adoras.

 

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených výnimiek; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

 

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Pre viac informácii môžete položiť otázku cez našu bezplatnú online poradňu

 Čítať viac

Nové obmedzenia pre podnikateľov od 01.10.2020

01.10.2020 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Od 01.10.2020 (novela Obchodného zákonníka - zákon č. 390/2019 Z. z.) platia pre podnikateľov nové obmedzenia. Týka sa to však len podnikateľov, ktorí budú vedení ako povinní v Registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie; jednoducho povedané tých podnikateľov, voči ktorým je vedené exekučné konanie.

 

Každý podnikateľ, ktorý je vedený v Registri poverení na vykonanie exekúcie nebude môcť:

 • založiť s.r.o. ako spoločník;
 • previesť svoj obchodný podiel v s.r.o. na iného spoločníka alebo inú osobu;
 • nadobudnúť obchodný podiel v s.r.o.;
 • byť zapísaný ako konateľ v s.r.o.

 

Jednoducho povedané, ten voči ktorému bude vedená exekúcia:

 • nemôže začať podnikať a založiť si spoločnosť
 • nemôže previesť obchodný podiel
 • nemôže obchodný podiel nadobudnúť
 • nemôže sa stať konateľom spoločnosti

 

Predmetná novela Obchodného zákonníka zmenila ďaleko viac oblastí ako napr.

Likvidáciu obchodných spoločností

Ukladanie účtovnej závierky 

Úradne overený súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Obchodný register už len elektronicky

a pod.

Pre viac informácii môžete položiť otázku cez našu bezplatnú online poradňu

 Čítať viac

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia

09.09.2020 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Vláda SR v lete 2020 schválila 114 opatrení, ktorými sa má zlepšiť a zjednodušiť podnikateľské prostredie a zároveň znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov. Okrem týchto prijatých opatrení bolo zo strany Ministerstva hospodárstva SR prisľúbené prijatie aj druhého takéhoto veľkého balíka opatrení a to v období jesene 2020.

Nižšie sme Vám zosumarizovali najdôležitejšie opatrenia do 4 oblastí podnikania:

Pracovné právo

- úprava povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre prácu z domu (tzv. home office) v oblasti evidencie pracovného času a ďalších osobitostí (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- možnosť zamestnanca vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- úprava podmienok pri dočasnom prideľovaní zamestnancov medzi dcérskymi a materskými

spoločnosťami (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- zohľadnenie kritéria reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

Predaj tovaru a služieb

-  zrušenie povinnosti mať v maloobchodných prevádzkach a v prevádzkach spoločného stravovania reklamačný poriadok

- úprava lehoty na reklamáciu:  lehota na reklamáciu začína plynúť až keď predajca prevzal reklamovaný výrobok

- po zistení „drobných nedostatkov“ Slovenská obchodná inšpekcia nepristúpi k sankcii, ale stanoví lehotu na odstránenie nedostatkov

- zjednodušenie legislatívy upravujúcej živnostenské podnikanie (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- zavedenie možnosti prerušiť živnosť na 1 mesiac (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

BOZP

- zrušenie povinnosti vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v mikropodnikoch a v podnikoch, ktoré vykonávajú činnosť v „nerizikových“ odvetviach

- zúženie povinnosti zamestnávateľa aktualizovať a vyhodnocovať smernicu BOZP tak, že sa bude vyžadovať len pri zmene skutočností

- zmena oprávnenia inšpektora práce v nariadení odstránenia zistených nedostatkov z „ihneď“ na primeranú lehotu s možnosťou predĺženia

- úprava povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre prácu z domu (tzv. home office) v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a ergonómie na pracovisku (návrh legislatívnej úpravy do 31.12.2020)

- zrušenie povinnosti opätovného oboznamovania referentských vodičov s predpismi BOZP a povinnosť absolvovať skúšobnú jazdu so zamestnancom pred pridelením firemného vozidla (návrh legislatívnej úpravy do 31.10.2020)

- zrušenie povinnosti zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii

- zníženie frekvencie posudzovania zdravotného rizika na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie z 18 na 24 mesiacov

Dane a účtovníctvo

- zákony, ktoré upravujú dane a odvody, budú novelizované s účinnosťou k 1.1. t.j. jedenkrát do roka

- zdvojnásobenie lehoty na predloženie dokumentácie požadovanej správcom daní

- reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom, so započítaním technický preukaz + 20 %

- zvýšenie parametrov pre povinný audit: obrat (zo 4 mil. EUR na 8 mil. EUR), počet zamestnancov (z 30 na 50) a majetok (z 2 mil. EUR na 4 mil. EUR), zavedie sa kalendár

- zrušenie povinnosti mať nalepené pri pokladnici ako vyzerá bloček (e-kasa)

- zrušenie pokuty za mechanické poškodenie a pravopisné chyby bločka, ak naďalej spĺňa všetky náležitosti (prijať metodický pokyn do 31.12.2020)

- povinnosť finančnej správy oznamovať daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z príjmu (návrh legislatívnej úpravy do 31.12.2020)

 

Kompletný zoznam opatrení z rezortu Ministerstva hospodárstva SR si môžete

Stiahnuť TUČítať viac


Aktuálne školenia
Dokument na mieru
Konzultácie
Online poradňa
© 2020 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk