zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Podnikateľské zručnosti: Postup ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou ochranou + vzor a prezentácia

Zverejnené: 06.03.2023 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

 

V podnikateľskej praxi sa pri zastupovaní spoločností a podnikateľov častokrát stretávame, že pri mimosúdnom alebo súdnom spore, nie je zmluvný partner schopný preukázať to, na čom sa pri uzatváraní spolupráce dohodli. Je to najmä z dôvodu, že zmluvný vzťah bol založený len na základe objednávky, jej akceptácie a prípadných ústnych dojednaní. Kameňom úrazu v tomto prípade je teda nedodržanie písomnosti zmluvy. Samotné neuzatvorenie zmluvy v písomnej forme síce nespôsobuje neplatnosť (existujú výnimky ako zmluva o prevode nehnuteľnosti a pod.), na druhej strane je však veľmi ťažké uniesť dôkazné bremeno o tom, čo sa podnikatelia dohodli. Samozrejme ani dodržanie písomnosti zmluvy nemusí automaticky znamenať maximálnu právnu ochranu a „nenapadnuteľnosť“ zmluvy.

 

Nižšie si preto popíšeme ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou možnou právnou ochranou v 5 základných krokoch:

 

1. Výber správneho typu zmluvy

Ako sme popisovali vyššie, v obchodných vzťahoch je dôležité uzatvoriť obchodnú zmluvu písomne. Týmto to však nekončí. Obchodná spoločnosť a podnikateľ musia zvážiť a správne sa rozhodnúť, ktorý typ alebo druhy zmluvy zvolia pre ten ktorý zmluvný vzťah. Dôležitosť tohto výberu a možnosti sme popísali v článku s názvom „Druhy a typy zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti + vzor a prezentácia“

 

2. Overenie zmluvného partnera

Predtým ako začnete s potenciálnym obchodným partnerom rokovať o znení obchodnej zmluvy, odporúčame si zmluvného partnera overiť napr. či má živnostenské oprávnenie na činnosť, ktorú chcete aby vykonal (môžete overiť napr. na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk ), solventnosť a zadĺženie s úhradou odvodov a daní, napr. cez webové stránky Finančného riaditeľstva SR, Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne a pod., preveriť si exekúcie, dražby, konkurzy a reštrukturalizácie - Centrálny register exekúcií, Registri poverení na vykonanie exekúcie, Notársky centrálny register dražieb, Obchodný vestník, kataster nehnuteľností, register partnerov verejného sektora atď. Uvedené odporúčame overovať si nie len pred uzavretím zmluvy, ale aj počas trvania zmluvného vzťahu, keďže počas trvania zmluvy môžete flexibilnejšie reagovať na prípadnú nechcenú exekúciu zmluvného partnera.  

 

3. Rokovanie o obchodnej zmluve

Pri rokovaní o znení obchodnej zmluvy trvajte na jej vyváženosti a spravodlivosti, aby nedošlo k porušeniu zásady poctivého obchodného styku. Ak jedna zmluvná strana chce mať v zmluve dojednanie o zmluvnej pokute, tak zmluvná pokuta by mala byť dojednaná pre prípad porušenia zmluvy zo strany oboch zmluvných partnerov. Podobne by to malo byť aj s úrokmi z omeškania, možnosťou skončenia zmluvného vzťahu (aby napr. nemala možnosť odstúpiť od zmluvy len jedna zmluvná strana, alebo v prípade výpovede, by bola dohodnutá rozdielna výpovedná doba a pod.) atď.

 

 4. Implementovať ustanovenia na ochranu firmy

Obchodných zákonník a súvisiace právne predpisy definujú rôzne inštitúty právnej ochrany, ktoré v zmluve môžete mať dojednané. Samozrejme to závisí od druhu zmluvy a záväzku, ktorý chcete zabezpečiť a ochrániť. Do zmlúv, ktoré spracovávame, často vkladáme najmä túto právnu ochranu:  

- zmluvná pokuta,

- ručenie,

- dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov,

- záložná zmluva,

- úrok z omeškania,

- zabezpečenie záväzkov prevodom práva,

- zabezpečovacie postúpenie pohľadávky,

- zábezpeka,

- uznanie záväzku a uznanie dlhu,

- a pod.

 

5. Zmluvu uzatvoriť písomne

Keď ste prešli prvými 4 krokmi, ostáva už len posledné a to zmluvu o ktorej ste rokovali, uzavrieť písomne. Dbajte na to, aby všetky ustanovenia o ktorých ste rokovali, boli skutočne implementované v danej obchodnej zmluve. V praxi (úmyselne/neúmyselne) žiaľ dochádza k prípadom, keď sa k podpisu predloží obchodná zmluva, ktorá neobsahuje všetky ustanovenia na ktorých sa zmluvné strany pri rokovaniach dohodli.  

 

Bližšie vysvetlenie vyššie uvedených 5 krokov - ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou právnou ochranou, si môžete prečítať v našej prezentácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť  TU

Taktiež sme pre Vás pripravili vzor zmluvy o spolupráci, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

Pokiaľ by ste mali záujem aj o videokurz na túto tému o rozsahu 39 min, krátku videukážku môžete vidieť  TU

Uvedený videokurz si môžete zakúpiť za symbolickú sumu 15 eur.

 

V kapitole číslo III., o ktorej Vás budeme informovať budúci týždeň, sa venujeme právam a povinnostiam pri online predaji tovaru a služieb. Bezplatne Vám poskytneme aj vzor všeobecných obchodných podmienok a prezentáciu. Sledujte nás na našom webe.

 

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte aktuálnu ponuku, pripravovaných online školení.


Naše školenia

Zakladáš firmu? Na čo si dať pozor!


Ako (ne)zamestnávať

Ochrana osobných údajov ako dôležitá súčasť bezpečného podnikania.


Viac o GDPR


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk