zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Vzory a návody v pracovnom práveNeviete nájsť ten správny vzor, skúste naše vyhľadávanie


Časť I.

Ako a koho zamestnať?

Časť II.

Ako zmeniť podmienky?
Časť III.

Porušenie pracovnej disciplíny

Časť IV.

Kto a v akej výške zaplatí škodu?

Náhrada škody spôsobenej zamestnancom
Časť V.

Skončenie pracovného pomeru

Skončenie zo strany zamestnávateľa


Skončenie zo strany zamestnanca


Časť VI.

Zástupcovia zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný umožniť voľbu zástupcov zamestnancov, ktorý presadzujú záujmy zamestnancov. Zástupcovia zamestnancov a to odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník (§ 229 a nasl. ZP) sa na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok zúčastňujú (a) spolurozhodovaním, (b) prerokovaním, (c) právom na informácie a (d) kontrolnou činnosťou.


Spolurozhodovanie
- spolurozhodovanie sa uskutočňuje súhlasom alebo dohodou

- ak nepôsobia zástupcovia, zamestnávateľ koná samostatne

- nemôže konať samostatne, len ak Zákonník práce zakazuje

- dohodu so zástupcami nemožno nahradiť rozhodnutím

- nemožno nahradiť ani dohodou so samotným zamestnancom

- súhlas alebo úkon musí byť urobený predpísanou formou
Prerokovanie
- výmena názorov a dialóg medzi zástupcami a zamestnávateľom

- neprerokovaný úkon je neplatný, len ak to stanovuje zákon

- ak nepôsobia zástupcovia, zamestnávateľ koná samostatne

- zákon stanovuje aký úkon vopred prerokovať so zástupcami

- uskutoční sa zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase

- zamestnávateľ poskytuje zástupcom informácie a doklady
Právo na informácie
- poskytnutie údajov zo strany zamestnávateľom zástupcom

- cieľ informovania je oboznámenie sa s obsahom informácie

- informovať len zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase

- bez povinnosti informovať v prípade, ak sú informácie dôverné

- bez povinnosti informovať, ak môžu poškodiť zamestnávateľa

- zákon stanovuje, kedy je zamestnávateľ povinný informovať
Kontrolná činnosť
- kontrola dodržiavania právnych predpisov zástupcami

- kontrola dodržiavania záväzkov aj z kolektívnej zmluvy

- právo zástupcov vstupovať na pracoviská zamestnávateľa

- právo vyžadovať od vedúcich zamestnancov informácie

- podávanie návrhov na zlepšovanie pracovných podmienok

- vyžadovať, aby zamestnávateľ odstránil zistené nedostatky
Časť VII.

Interné dokumenty zamestnávateľa s návodom použitia

Zákonník práce zamestnávateľovi stanovuje o akých predpisoch a interných smerniciach je povinný informovať a poučiť svojich zamestnancov. Absencia vypracovania interných smerníc zamestnávateľa a poučenie zamestnancov, môže mať pre zamestnávateľa výrazné následky napr. uložením pokuty, trestným stíhaním podnikateľa, spoločnosti, príp. konateľov, riadiacich zamestnancov alebo podaním žaloby zo strany zamestnancov. Okrem iného aj ustanovenie § 47 Zákonníka práce vymenúva inetrné smernice, ktoré musí mať zamestnávateľ vypracované. Zamestnávateľ musí mať vypracované najmä tieto interné smernice resp. predpisy:


Tento vzor je úplne bezplatný
Vnútorný predpis zamestnávateľa o monitorovaní zamestnancov
- kontrolovať zamestnancov je možné len ak je prijatý predpis
- bez vážnych dôvodov nezasahovať do súkromia zamestnanca
- len na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa
-zamestnávateľ má zamestnanca na kontrolu vopred upozorniť
- prerokovať so zástupcami, ak u zamestnávateľa pôsobia
- informovať o rozsahu, spôsobe jej uskutočnenia a dobe trvania
Otvorit Vzor + návod
Tento vzor je úplne bezplatný
Dohoda o zrážkach zo mzdy
- prerokovanie požadovanej náhrady škody so zamestnancom
- konaním zamestnanca bola spôsobená zamestnávateľovi škoda - písomné uznanie vykonávania zrážok podľa Zákonníka práce
- právnu úpravu môžu v praxi využiť len zamestnávatelia
- uviesť dobu, výšku, dátum začatia vykonávania zrážok atď.
- úplné uspokojenie pohľadávky skončením pracovného pomeru
Otvorit Vzor + návod

Platené vzory s návodmi v pracovnom práve

Nenašli ste požadovaný dokument? Vypracujeme vám ho.

Nenašli ste hľadaný dokument? Vypracujeme pre vás dokument na mieru.

Nezáväzná otázkaOdborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk