zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí v prvom polroku 2022

Zverejnené: 30.05.2022 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

 

V tomto článku prinášame všeobecný prehľad o legislatívnych zmenách v podnikateľskom prostredí, ktoré nastali v prvom polroku 2022. V prípade záujmu o bližšie / konkrétnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

 

1.,,Kurzarbeit‘‘ alebo inak Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Od 01. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Podpora má tiež prispieť k udržaniu pracovných miest  v čase trvania vonkajšieho faktora. Podmienkou poskytnutia podpory je tzv. vonkajší faktor, ktorý má dočasný charakter, nedá mu predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce.

 

Podpora môže byť poskytnutá len zamestnávateľovi, ktorý splní podmienky  stanovené zákonom a to najmä: podpora sa vzťahuje len na oprávnenú skupinu zamestnancov, zamestnávateľ nesmie neporušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory atď. Podpora sa podľa ustanovenia §5 zákona o podpore v čase skrátenej práce poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje. Podpora sa vypláca mesačne, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

 

2. Zmena požiadaviek na vykonávanie priameho marketingu 

Od 01.02.2022 nadobudol účinnosť zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Táto úprava priniesla aj nové požiadavky na získanie súhlasu a podmienky vykonávania priameho marketingu.  Priamym marketingom podľa ustanovenia §116 ods. 2  Zákona o elektronických komunikáciách sa rozumie akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom. Túto formu komunikácie v praxi poznáme ako tzv. nevyžiadanú poštu. Nová úprava bola prijatá pre potrebu ochrany účastníka alebo užívateľa pred praktikami predávajúcich a poskytovateľov služieb, ktorí na marketingové účely oslovujú potenciálnych zákazníkov.

 

Podľa § 116 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách je dovolené používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty a služby krátkych správ voči účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim preukázateľným súhlasom získaným pred kontaktovaním účastníka alebo užívateľa. Týmto ustanovením dochádza k zákazu priameho marketingu bez získania predchádzajúceho súhlasu účastníka alebo užívateľa. Nový zákon však prináša aj nové možnosti ako vykonávať priamy marketing bez súhlasu. Pozor! Za porušenie povinností súvisiacich s nevyžiadanou komunikáciou môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe uložiť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových

 

3. Zmena minimálnej mzdy

Od 01.01.2022 mesačná minimálna mzda pre prvý stupeň náročnosti práce je vypočítaná v sume 646 eur. Podľa § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde   zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 01. apríla. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov nedohodnú do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna SR do 31. augusta. Dohoda sa ale týmto spôsobom nedosiahla, preto sa minimálna mzda určila pre rok 2022 na základe zákona. Suma mesačnej minimálnej mzdy je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce v prípade zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe trvalého pracovného pomeru. Hodinová minimálna mzda je od 01.01.2022 vo výške 3,713 €. Netreba však opomínať správne zatriedenie stupňov náročnosti práce, nakoľko v prípade nesprávneho určenia, môže inšpektorát práce nariadiť zamestnávateľovi doplatiť rozdiel.

 

4. Zrážky zo mzdy

Od 01.01. 2022 sa mení výška nezraziteľnej časti mzdy, vďaka tejto úprave dlžníkom zostane viac. Povinnému sa podľa ustanovenia § 70 ods. 1 Exekučného poriadku nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma. Spôsoby jej výpočtu sú stanovené nariadením vláda SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 140 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Nariadenie v tomto smere počíta aj s určitými osobitosťami na strane dlžníka, najmä, pokiaľ vyživuje aj ďalšie osoby. 

 

5. Stravné u SZČO bez dokladovania

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii, či vedením účtovníctva, už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Od 01.01.2022 nebude potrebné u SZČO mať doklad  o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok, čím došlo k zníženiu administratívnej záťaže. Od 01.05. 2022 sa Opatrením č. 116/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného zmenili aj sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách pre jednotlivé časové pásma. Sumy stravného pre časové pásma sú 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hod., 9 eur pre časové pásmo nad 12 hod. až 18 hod., 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hod.

 

6. Zdaňovanie príspevku zamestnávateľa na stravovanie

Podľa §152 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hod.  Podľa ustanovenia §19 ods. 2 písm. c) bod 5 Zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Výška príspevku na stravovanie musí zodpovedať minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo  od 1.5.2022 maximálny príspevok v sume 3,30 eura.

 

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou stravovacích poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Hodnota stravovacej poukážky musí byť od 1.5.2022 minimálne 4,50 eura. Taktiež sa zaviedla nová úprava týkajúce sa oslobodenia od príspevku na stravovanie zamestnanca. Podľa ustanovenia §5 ods. 7 písm. b) Zákona o dani z príjmov je od dane z príjmov oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku podľa Zákonníka práce alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov podľa Zákonníka práce a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa Zákonníka práce  Pri zabezpečení stravovania na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov (nepeňažná forma), hodnota stravy už nie je od 01.01.2022 pre zamestnanca v plnej sume oslobodená od dane z príjmov. Oslobodenie od dane z príjmov sa uplatní od 1.5.2022 maximálne v sume 3,30 eura a od dane je naďalej oslobodená suma príspevku zo sociálneho fondu.

 

7. Digitalizácia účtovníctva

Od 01.01.2022 účtovný doklad nemusí obsahovať podpis osoby zodpovednej za účtovanie, ak sú splnené iné náležitosti. Podpis zodpovednej osoby sa nahrádza elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Ak účtovná jednotka nezvolí jeden z týchto spôsobov, môže využiť vlastnoručný alebo kvalifikovaný elektronický podpis. Zákon o účtovníctve po novom stanovuje v ustanovení §30 ods. 4, že fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Po novom účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti informovať daňový úrad o zabezpečení uchovania účtovnej dokumentácie inou účtovnou jednotkou alebo fyzickou osobou. Novela tiež upravuje zmeny v úkladní pokút za porušenie zákona o účtovníctve.

 

8. Daňový bonus a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

Suma daňového bonusu na dieťa sa každoročne mení k 1. januáru príslušného roka rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho roka.

 

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a)22,17 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov,

b)44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 6 rokov veku alebo

c)1,85-násobok sumy 22.17 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.

 

Rodičia, ktorí majú nárok na daňový bonus na dieťa a ide o  deti vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré navštevujú základnú školu alebo posledný ročník materskej školy majú právo na výber medzi uplatnením nároku na zvýšený daňový bonus na dieťa, alebo uplatnením nárok na dotáciu na stravovanie.

 

9. Odpočet výdavkov/nákladov na investície

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície si môže uplatniť právnická osoba a fyzická osoba s príjmami z podnikania (§6 ods. 1 Zákon o dani z príjmov) a s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 Zákon o dani z príjmov). Podľa ustanovenia §30e ods. 1 Zákona o dani z príjmov od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a inej samostane zárobkovej činnosti  zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii investičného plánu možno po splnení zákonom stanovených podmienok odpočítať ustanovené percento výdavku (nákladu) z odpisu z investície.

 

10. Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Aj v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  nastali začiatkom roka 2022 viaceré zmeny. Od 01.01. 2022 sa ruší registračná kartička DPH, ktorú príslušný správca dane zasielal po registrácii. Finančná správca bude januára  2022 daňovníkom zasielať iba rozhodnutie o registrácii. Taktiež od januára 2022 Finančná správa vráti nadmerný odpočet len na registrovaný bankový účet platiteľa dane, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov. Uvedená zmena súvisí práve so zavedením registrácie bankových účtov platiteľa DPH. Daňový subjekt musí mať zverejnený bankový účet. Ak daňovník nemá zverejnený svoj bankový účet, Finančná správa mu vráti nadmerný odpočet, v prípade ak si splní túto povinnosť a to do 10 dní odo dňa splnenia tejto povinnosti.

 

11. Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia (Podnikateľské kilečko 2)

Vláda Slovenskej republiky prijala balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia ,,Kilečko 2‘‘. Účelom týchto opatrení je znížiť administratívnu a finančnú záťaž, ktorá je spojená s podnikaním a tým zvýšiť motiváciu k začatiu  podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s inými krajinami, čím sa prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Ide  napr. o tieto opatrenia - zrušenie duplicitného oznamovania povinnosti pri otvorení novej prevádzky, zmiernenie vyvodzovanie zodpovednosti za oneskorené podanie prehľadu k dani zo závislej činnosti, umožnenie žiadateľom o stavebné povolenie zvoliť výhodnejšie dodávky tepla, zavedenie elektronickej  faktúry ako preferovanú́ pre právnické osoby vo vzťahu k telekomunikačným službám, zjednodušenie požiadavky na prevádzkovanie pohostinskej činnosti a iné.


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk