zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Druhy a typy zmlúv používané pri podnikaní + vzor a prezentácia

Zverejnené: 27.02.2023 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
 

Obchodné spoločnosti a podnikatelia musia zvažovať a posudzovať viacero skutočností predtým ako sa rozhodnú, ktorý typ alebo druh zmluvy zvoliť na konkrétny zmluvný vzťah. V kontexte uvedeného je zásadný rozdiel, či Vašim zmluvným partnerom je podnikateľ, spotrebiteľ alebo zamestnanec. Na každý z uvedených subjektov sa aplikujú iné náležitosti a podmienky, pričom ich zanedbanie alebo nesprávne aplikovanie môže mať za následok neplatnosť tých ktorých ustanovení zmluvy. Vaša právna ochrana na základe takto uzatvorenej zmluvy, môže byť potom minimálna resp. limitovaná.  

 

Zmluvné záväzky a vzťahy si môžeme rozdeliť do týchto 4 rovín:

I. Zmluvy uzatvárané s inými podnikateľmi - do tejto roviny zmlúv zaraďujeme napr. zmluvu o spolupráci, nájomnú zmluvu a pod.

II. Zmluvy uzatvárané s občanmi / spotrebiteľmi - do tejto roviny zmlúv zaraďujeme napr. kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo a pod. 

III. Zmluvy uzatvárané so zamestnancami - do tejto roviny zmlúv zaraďujeme napr. pracovnú zmluvu, dohodu a pod.  

IV. Zmluvy uzatvárané do vnútra spoločnosti - do tejto roviny zmlúv zaraďujeme napr. zmluvu o výkone funkcie konateľa, služobnom vozidle a pod. 

 

I. Zmluvy uzatvárané s inými podnikateľmi

Zmluvy uzatvárané v tejto rovine v zásade možno upravovať a meniť na základe vôle podnikateľov. Aj keď na jednej strane konkrétne typy zmlúv stanovené Obchodným zákonníkom majú svoje kogentné ustanovenia (t.j. tie od ktorých nie je možné sa odchýliť) ako napr. povinnosť odplaty pri mandátnych zmluvách a pod., no vo väčšine prípadov je možné zvoliť vlastnú úpravu zmluvy. Podľa Obchodného zákonníka je dokonca možné uzatvoriť tzv. nepomenovanú zmluvu (podľa § 269 ods. 2 Obchodný zákonník), kde si zmluvné strany môžu dohodnúť jednotlivé ustanovenia zmluvy podľa vlastnej vôle a preferencií s jedinou podmienkou a to „určenie predmetu záväzkov“. Medzi ostatné minimálne odporúčané náležitosti zaraďujeme najmä označenie zmluvných strán, vznik zmluvy, predmet záväzkov (práva a povinnosti), odmena, skončenie zmluvy, miesto, dátum a podpisy zmluvných strán.

 

II. Zmluvy uzatvárané s občanmi / spotrebiteľmi

Od zmlúv uzatváraných s podnikateľmi je potrebné rozlišovať zmluvy so spotrebiteľmi. Zmluvy s občanmi resp. spotrebiteľmi sú fixne viazané so spotrebiteľskými zákonmi, čo znamená, že ak napr. podnikateľ uzatvorí zmluvu, v ktorej sa nachádza ustanovenie, ktoré je posúdené ako neprijateľná podmienka, zmluva môže byť v tejto časti alebo ako celok neplatná. Podľa občianskeho zákonníka, za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú napr. také ustanovenia, ktoré:

- vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,

- umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,

- umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,

- požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,

- a pod.

 

Pokiaľ je takáto zmluvná podmienka v zmluve medzi podnikateľmi, tak to obligatórne nemusí  znamenať neplatnosť ako v prípade so spotrebiteľom.

 

III. Zmluvy uzatvárané so zamestnancami

Táto kategória zmluvných vzťahov sa spravuje Zákonníkom práce. Zákonník prace definuje rozdiel medzi pracovnou zmluvou a dohodou o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Obchodná spoločnosť alebo podnikateľ môžu vo vzťahu zamestnávateľ vs. zamestnanec uzatvoriť najmä tieto typy zmlúv a dohôd:

- pracovná zmluva na plný úväzok

- pracovná zmluva na kratší úväzok

- pracovná zmluva na dobu určitú

- pracovná zmluva na dobu neurčitú

- pracovná zmluva o domáckej práci

- dohoda o vykonaní práce

- dohoda o pracovnej činnosti

- dohoda o brigádnickej práci študentov

- dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

 

IV. Zmluvy uzatvárané do vnútra spoločnosti

Tieto zmluvy uzatvárajú spoločnosti ako také so svojimi spoločníkmi a štatutárnymi orgánmi. Tu je napr. potrebné mať na pamäti aké sú rozdiely medzi Zmluvou o výkone funkcie konateľa, ktorá sa spravuje ustanoveniami mandátnej zmluvy (pojmovým znakom takejto zmluvy je odplatnosť a to bez ohľadu na to či bola uzatvorená ústne alebo písomne) a Zmluvou o výkone funkcie konateľa podľa § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka pri ktorej síce nemusí byť dohodnutá odplata, ale povinnosťou je schválenie zmluvy valným zhromaždením spoločnosti alebo písomným schválením všetkými spoločníkmi, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene.

 

Bližšie vysvetlenie vyššie uvedených 4 kategórií zmluvných vzťahov si môžete prečítať v našej prezentácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

 

Taktiež sme pre Vás pripravili vzor zmluvy o dielo s podnikateľom, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

V kapitole číslo II., o ktorej Vás budeme informovať budúci týždeň, sa budeme venovať postupu ako uzavrieť „nenapadnuteľnú“ zmluvu v obchodných vzťahoch. Bezplatne Vám poskytneme aj samotný vzor takejto zmluvy. Sledujte nás na našom webe.

 

Pokiaľ by ste mali záujem aj o videoškolenie na túto tému o rozsahu 48 min, krátku videukážku môžete vidieť TU Uvedené videoškolenie, ku ktorému dostanete 11 vzorov zmlúv (napr. nájomná zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o spolupráci a pod.), môžete zakúpiť za symbolickú sumu 15 eur.

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte aktuálnu ponuku, pripravovaných online školení.


Naše školenia

Zakladáš firmu? Na čo si dať pozor!


Ako (ne)zamestnávať

Ochrana osobných údajov ako dôležitá súčasť bezpečného podnikania.


Viac o GDPR


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk