zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Ako sa brániť pri daňovej kontrole a dôvody zrušenia rozhodnutí daňových úradov

Zverejnené: 18.01.2023 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

 

Mnohým spoločnostiam a podnikateľom prináša daňová kontrola stres, pocit neistoty a zoberie veľa energie a času, ktorý by sa mohol venovať prospešnej podnikateľskej aktivite, prípadne inej produktívnej činnosti.

 

Ako prebieha daňová kontrola, aké sú práva a povinnosti sme si podrobne popísali v našom článku Daňová kontrola, jej následky a vzory podaní. V tomto článku si však popíšeme praktickú časť, skúsenosti a rady a v závere článku poukážeme na dve posledné rozhodnutia (z novembra a decembra 2022), v ktorých na základe našich námietok a odvolacích dôvodov Finančné riaditeľstvo SR zrušilo rozhodnutia správcov dane vo vyrubovacom konaní a taktiež sa vysporiadalo s účasťou podnikateľa na daňovom podvode. Tieto anonymizované rozhodnutia FR SR môžete nájsť aj v našej podstránke www.aklp.sk/referencie v časti Anonymizované rozhodnutia resp. „Ako zastupujeme našich klientov“, kde sa môžete dozvedieť celé odôvodnenie Finančného riaditeľstva SR a dôvody nesprávnosti rozhodnutí daňových úradov resp. správcov dane a súvislosti na Daňový podvod.

 

Čo kontroluje daňový úrad

 

Zjednodušene napísané, daňový úrad (ďalej tiež ako „správca dane“) daňovou kontrolou zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení o daňovej kontrole.

 

 • Po začatí daňovej kontroly je potrebné si uvedomiť, že je to spoločnosť resp. podnikateľ (ďalej tiež „daňový subjekt“) kto v prvom rade nesie dôkazné bremeno.

 

Po začatí daňovej kontroly ste povinný preukázať skutočnosti uvedené v daňovom priznaní, či v účtovnej a daňovej evidencii. Máte právo požiadať správcu dane o vykonanie dôkazu iba v prípade ak ide o dôkaz, o ktorom máte vedomosť ale neviete ho sami zabezpečiť (napr. predvolanie svedka).

 

 • Pri dokazovaní odporúčame predložiť všetky dôkazy, ktoré môžu objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane (zároveň však nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi).

 

Čo je daňový subjekt povinný preukázať pri daňovej kontrole

 

Daňový subjekt svojim vyjadreniami, výpoveďami, a inými dôkazmi preukazuje najmä autentickosť a uskutočnenie

 

 • dodania tovaru a služby
 • nadobudnutie tovaru a služieb
 • daňové a účtovné doklady

 

Daňovému subjektu resp. podnikateľovi alebo spoločnosti odporúčame v rámci daňovej kontroly včas predložiť všetky dôkazné prostriedky, ktoré preukazujú reálne uskutočnenie zdaniteľného plnenia.

 

Daňový subjekt resp. správca dane hodnotí v zmysle daňového poriadku dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo. Ak má správca dane pochybnosti o pravdivosti, či úplnosti predložených dokladov, má povinnosť vyzvať vás a žiadať od vás vysvetlenie či doplnenie predložených dokladov, musí rozhodovať objektívne.

 

Daňová kontrola, v rámci ktorej ste predložili všetky dôkazné prostriedky, ktorými ste disponovali, je ukončená

 

 • doručením protokolu o vykonaní daňovej kontroly daňovému subjektu,
 • doručením oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, alebo
 • zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného prepisu.

 

Protokol o vykonaní daňovej kontroly obsahuje výsledok z daňovej kontroly a vyhodnotenie dôkazov. Súčasťou protokolu o vykonaní daňovej kontroly je aj vyhodnotenie dôkazov predložených počas daňovej kontroly a závery správcu dane.  Správca dane musí logicky  a jasne vysvetliť, ako postupoval pri hodnotení dôkazov, prečo niektoré dôkazy prijal a niektoré odmietol.

 

Postup po doručení protokolu a vyrubovacie konanie

 

Pokiaľ správca dane dospel k záveru, ktorého výsledkom je rozdiel v sume, ktorú mal subjekt zaplatiť alebo na ktorú si uplatnil nárok, správca dane pošle s protokolom o vykonaní daňovej kontroly aj výzvu na vyjadrenie sa k zisteniam a predloženie dôkazov v lehote určenej správcom dane. Bezprostredne po skončení daňovej kontroly, t.j. nasledujúci deň po dni doručenia protokolu začína vyrubovacie konanie.

 

V rámci vyrubovacieho konania správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k protokolu, no ak sa daňový subjekt  vyjadrí v stanovenej lehote a predloží ďalšie dôkazy, čo odporúčame, správca dane s daňovým subjektom prerokuje tieto pripomienky, či predložené dôkazy. Rozhodnutie o vyrubení dane alebo jej rozdielu  v tom prípade vydá do 15 dní odo dňa spísania poslednej zápisnice. Voči takémuto rozhodnutiu odporúčame podať odvolanie. Odvolanie možno podať písomne alebo ústne do zápisnice na daňový úrad do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Postup Finančného riaditeľstva po podaní odvolania

 

Finančné riaditeľstvo SR môže na základe podaného odvolania rozhodnutie daňového úradu zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie a rozhodnutie daňovému úradu, ktorý ho vydal. Najčastejšie dôvody uvádzame nižšie v článku s príkladmi z našej praxe. V prípade ak Finančné riaditeľstvo SR dôvody nezákonnosti nekonštatuje a potvrdí rozhodnutie správcu dane, podnikateľ alebo spoločnosť, sa môže so správnou žalobou obrátiť na správny súd. Správna žaloba musí mať náležitosti, ktoré stanovuje Správny súdny poriadok. Na základe právnych argumentov uvedených v správnej žalobe, správny súd rozhodne.

 

Daňové úrady a Finančné riaditeľstvo SR sa vo svojich rozhodnutiach musia vysporiadať najmä

 

 • so skutkovými okolnosťami a právnym posúdením veci,
 • s dôkazmi, ktoré boli vykonané, s ich vyhodnotením a zdôvodnením prečo neboli vykonané niektoré  z navrhovaných dôkazov,
 • ako sa správca dane vyrovnal s návrhmi a námietkami kontrolovaného daňového subjektu.

 

 • voči vyššie uvedenému je možné účinne argumentovať v opravných prostriedkoch, vyžaduje si to však správnu a dôslednú argumentáciu.

 

V praxi sa čoraz viac stretávame so situáciou, že závery daňových úradov v protokole  o výsledku daňovej kontroly a v rozhodnutiach vo vyrubovacom konaní sú zmätočné a nejasné. Pri hodnotení dôkazov často chýba komplexné posúdenie skutkového stavu a situácie. Správca dane v mnohých prípadoch žiada preukázať  splnenie hmotnoprávnych podmienok zákona na uplatnenie určitého práva daňového subjektu aj napriek tomu, že daňový subjekt mu predložil všetky dôkazy tak ako to stanovuje zákon.  

 

 • Finančné riaditeľstvo SR vo svojich rozhodnutiach uvádza, že v prípade ak správca dane zistí neštandardnosti v deklarovanom zdaniteľnom obchode, a zároveň nie je možné dostatočne dôkladne a jednoznačne spochybniť naplnenie hmotnoprávnych podmienok odpočítania dane, tak v takom prípade je možné nepriznať odpočítanie dane len v prípade preukázania, že zdaniteľná osoba uplatňujúca sa právo na odpočítanie dane vedela alebo mohla vedieť o jej účasti na daňovom podvode. Uvedené vyplýva aj z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ, napr. vo veci C-354/03, C-355/03, C-484/03 Optigen, vo veci C-439/04 Axel Kittel

 

V praxi dochádza k situáciám, keď správca dane neopodstatnene trvá na určitých skutočnostiach, ktoré však vyhodnotil nedostatočne resp. posúdil nesprávne ako napríklad, trvanie na tom, že daňový subjekt nepredložil dôkazy, ktoré by preukazovali použitie prijatého plnenia na dodávky tovarov a služieb alebo, že daňový subjekt nepredložil žiadne dôkazy preukazujúce priamu súvislosť prijatých zdaniteľných plnení s uskutočnenými zdaniteľnými plneniami, v dôsledku čoho správca dane neoblomne konštatuje, že nemá za preukázané splnenie zákonných podmienok.

 

Odôvodnenie rozhodnutia vydaného správcom dane v daňovom konaní musí splniť niekoľko podmienok; pokiaľ nesplní, sú to odvolacie dôvody smerujúce k zrušeniu takéhoto nezákonného rozhodnutia. Medzi tieto podmienky resp. funkcie patrí napr.:

 

 • presvedčenie účastníkov konania o správnosti postupu správcu dane a o zákonnosti jeho rozhodnutia a tak posilniť dôveru v správnosť rozhodovania,
 • splnenie kontrolnej funkcie predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať, čím sa má zabrániť svojvoľnému rozhodovaniu správnych orgánov.

 

Ako sa brániť pri daňovej kontrole a čo môže byť odvolacím dôvodom?

 

V prípade takéhoto nezákonného rozhodnutia odporúčame podnikateľovi alebo spoločnosti, aby podal odvolanie a v ňom poukázal taktiež na to, že odôvodnenie rozhodnutia nie je presvedčivé a nevychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu, čím došlo k nesprávne zistenému skutkového stavu, rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu a pod., pričom tieto argumenty môžu mať za následok zrušenie rozhodnutia Finančným riaditeľstvom SR a konštatovanie, že

 

 • správca dane neoveril a nevyhodnotil dostatočne a úplne všetky skutočnosti týkajúce sa predmetného dodania tovaru a služieb, nehodnotil dôkazy v ich vzájomných súvislostiach, a tak neprihliadol na všetko, čo vyšlo v daňovom konaní najavo. Pri vyvodení svojich záverov sa správca dane neriadil zásadou, že svoje závery musí dôsledne odôvodniť a vyhodnotiť, pričom vo svojich zisteniach musí mať istotu a musí objasniť všetky okolnosti, ktoré umožnia prijať závery, či podmienky pre uplatnenie odpočítania dane stanovené zákonom, boli splnené.

 

V ďalšej časti článku poukazujeme na dôvody zrušenia rozhodnutí daňových úradov, ktoré boli zrušené na základe našich argumentov, ktoré sme uviedli v odvolaniach. Týkajú sa posledných dvoch rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR z mesiaca november a december 2022 a prepojenie na Daňový podvod. Nižšie uvádzame aj link kde si tieto rozhodnutia môžete prečítať v celom znení (s výnimkou anonymizovaných častí).

 

Rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR z decembra 2022

Rozhodnutia môžete nájsť aj v našej podstránke www.aklp.sk/referencie v časti Anonymizované rozhodnutia resp. „Ako zastupujeme našich klientov“

 

Finančné riaditeľstvo SR zrušilo rozhodnutie daňového úrad najmä na základe týchto skutočností a našich odvolacích dôvodov:

 

... Podľa odvolacieho orgánu nie je v rozhodnutí správcu dane korektne a jednoznačne vyjadrené, na základe akého porušenia došlo v predmetnom prípade k vyrubeniu rozdielu dane v sume xxx.xxx eura ...

 

... Skutočnosť, že dôvody, na ktorých správca dane založil svoje rozhodnutie si vnútorne odporujú, spôsobujú zmätočnosť, nezrozumiteľnosť navzájom si odporujúcich skutkových zistení a právnych záverov a s tým súvisiacu nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia správcu dane. Takéto právne zdôvodnenie nepriznania práva odpočítať daň zo sporných faktúr je možné považovať za mätúce a nezrozumiteľné, pretože z neho po právnej stránke jednoznačne nevyplýva, či daňový subjekt nesplnil hmotnoprávne podmienky pre odpočítanie dane, alebo bol účastný na zneužívajúcom konaní smerujúcemu k daňovému úniku ...

 

... Správca dane v odôvodnení predmetného rozhodnutia popisuje úkony a dôkazy, ktoré získal v daňovej kontrole a vo vyrubovacom konaní. Tieto dôkazy však nevyhodnotil vo vzájomných súvislostiach ...

 

... Odvolací orgán ďalej uvádza, že odôvodnenie rozhodnutia nie je v súlade s predloženým spisovým materiálom, nakoľko v odôvodnení správca dane uvádza skutočnosti, ktoré nevyplývajú z predloženého spisového materiálu. ...

 

.... odvolací orgán dospel k záveru, že správca dane nedostatočne zistil skutkový stav veci, preto odvolaním napadnuté rozhodnutie správcu dane považuje za nepreskúmateľné a tým uvedenú námietku daňového subjektu považuje za opodstatnenú. ...

 

Rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR z novembra 2022

Rozhodnutia môžete nájsť aj v našej podstránke www.aklp.sk/referencie v časti Anonymizované rozhodnutia resp. „Ako zastupujeme našich klientov“

 

Finančné riaditeľstvo SR zrušilo rozhodnutie daňového úrad najmä na základe týchto skutočností a našich odvolacích dôvodov:

 

... Pri vyhodnocovaní zistených skutočností, na základe ktorých správca dane neuzná daňovému subjektu právo na odpočítanie dane, je potrebné rozlišovať, či daňový subjekt neprijal zdaniteľné plnenie, alebo daňový subjekt prijal zdaniteľné plnenie a bola zistená účasť na daňovom podvode. ...

 

... Finančné riaditeľstvo SR uvádza, že v prípade ak správca dane zistí neštandardnosti v deklarovanom zdaniteľnom obchode, a zároveň nie je možné dostatočne dôkladne a jednoznačne spochybniť naplnenie hmotnoprávnych podmienok odpočítania dane, tak v takom prípade je možné nepriznať odpočítanie dane len v prípade preukázania, že zdaniteľná osoba uplatňujúca sa právo na odpočítanie dane vedela alebo mohla vedieť o jej účasti na daňovom podvode. Uvedené vyplýva aj z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ, napr. vo veci C-354/03, C-355/03, C-484/03 Optigen, vo veci C-439/04 Axel Kittel.

 

... Finančné riaditeľstvo SR uvádza, že v prípade, ak sa pri preverovaní zdaniteľných obchodov zistí podvodný prvok, nejde o zneužitie práva, ale o podvodné konanie.

 

... Finančné riaditeľstvo SR uvádza, že pre posúdenie účasti daňového subjektu na podvodnom konaní je potrebné v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ zodpovedať otázky, či vznikol z posudzovaných zdaniteľných obchodov daňový únik, či je tento daňový únik dôsledkom podvodného konania, ak áno, či boli posudzované zdaniteľné obchody daňového subjektu s týmto konaním spojené a či v takom prípade o tom daňový subjekt vedel, alebo mohol a mal vedieť. Z judikatúry Najvyššieho správneho súdu SR (napr. rozsudok sp.zn. 3Sžfk/15/2020) vyplýva, že otázke statusu osoby deklarovaného dodávateľa sa venoval Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí vo vei C-154/20 Kemwater ProChemie, kde konštatoval, že uvedenie osoby deklarovaného dodávateľa na daňovom doklade nie je hmotnoprávnou podmienkou na odpočítanie dane, ale status osoby deklarovaného dodávateľa hmotnoprávnou podmienkou je a dôkazné bremeno ohľadom statusu osoby dodávateľa má spravidla osoba, ktorá si uplatňuje odpočítanie dane. ...

 

... V danom prípade je deklarovaným dodávateľom spoločnosť XYX s.r.o., ktorá bola v predmetnom čase osobou registrovanou pre daň a ktorá potvrdila dodanie tovaru a služieb. Súdny dvor EÚ je oprávnený podať záväzný výklad práva Európskej únie, ktorý uviedol svoj výklad aj v uznesení vo veci C-610/19 Vikingo, z ktorého vyplýva, že v prípade spochybnených subdodávateľov je možné nepriznať odpočítanie dane v prípade, kedy by bola preukázaná účasť alebo aspoň vedomosť daňového subjektu o podvodnom konaní niektorého zo subjektov zapojených do obchodného reťazca. Finančné riaditeľstvo SR preto konštatuje, že správca dane neoveril a nevyhodnotil dostatočne a úplne všetky skutočnosti týkajúce sa predmetného dodania tovaru a služieb, nehodnotil dôkazy v ich vzájomných súvislostiach, a tak neprihliadol na všetko, čo vyšlo v daňovom konaní najavo. Pri vyvodení svojich záverov sa správca dane neriadil zásadou, že svoje závery musí dôsledne odôvodniť a vyhodnotiť, pričom vo svojich zisteniach musí mať istotu a musí objasniť všetky okolnosti, ktoré umožnia prijať závery, či podmienky pre uplatnenie odpočítania dane stanovené zákonom, boli splnené. ...

 

Očakávate alebo máte daňovú kontrolu? Poradíme Vám ako postupovať.

Nezáväzne sa opýtať
 
 
 
 
 

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk