zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Ako získať dotácie a eurofondy v roku 2023

Zverejnené: 09.03.2023 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

 

Každá finančná pomoc určite padne na úžitok podnikateľom, obciam, školám a pod. aj v roku 2023. Z tohto dôvodu sme pre Vás pripravili článok, v ktorom Vám poskytneme stručné a prehľadné informácie o možnostiach čerpania finančnej podpory zo strany Európskej Únie, európskych štrukturálnych a investičných  fondov (eurofondov) najmä na podporu podnikania v podnikateľskom sektore, ale aj pomoc pre obce, školy a pod.

 

V článku sa budeme o finančnej pomoci venovať najmä:

1. čo sú to eurofondy

2. ako ich je možné získať a čo je potrebné urobiť

3. aktuálne možnosti dotácií, o ktoré je možné sa hlásiť

 

1. Eurofondy - všeobecné informácie

V období 2021-2027 sa dostáva do popredia potreba rozvoja digitálnej ekonomiky, čo sa prejavuje aj v podpore verejného sektora a podnikateľov z grantov a dotácií.   Oblasť digitalizácie bude mať dôležité zastúpenie nie len v rámci Eurofondov ale aj rámci Plánu obnovy a ďalších grantových zdrojov.

 

Z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej iba „eurofondy“)  je možné čerpať najviac finančnej pomoci na podporu podnikania.  Jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie sú Eurofondy.  Eurofondy slúžia aj na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri riešení spoločných problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam.  Každý jeden fond má špecifické ciele definované v príslušných nariadeniach pre jednotlivé fondy.

 

Eurofondy na roky 2021-2027 sú a budú realizované cez nový Program Slovensko, prostredníctvom ktorého sa majú efektívne a spravodlivo investovať vyčlenené prostriedky z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR.

 

Základné fungovanie Eurofondov je na báze viacročného finančného rámca

 

Eurofondy sú financované priamo z rozpočtu Európskej Únie, t.j. časť rozpočtu EÚ smeruje do Eurofondov. Peniaze z nich smerujú konkrétnym štátom  a tie prostredníctvom grantov a dotácií posielajú financie do svojich regiónov. Finančné prostriedky z Eurofondov sú rozdeľované v rámci tzv. programových období, ktoré sú nastavené na obdobie 7 rokov.

 

Viacročný finančný rámec na roky 2021-2027

 

Pre programové obdobie 2021 – 2027 bol prijatý Viacročný finančný rámec na roky 2021-2027. Pre každé z týchto období sa okrem rozpočtu stanovujú aj nové ciele a priority, ktoré sa jednotlivé  členské štáty snažia dosiahnuť.

 

V rámci prijatého Viacročného finančného rámca na roky 2021-2027 Európska únia umožní počas týchto rokov poskytovať financovanie vo výške bezprecedentných 1,8 bilióna EUR  a to v snahe podporiť obnovu po pandémii COVID-19 a dlhodobé priority EÚ týkajúce sa rozličných oblastí politiky.

 

V období 2021 – 2027 pôjde veľká časť investícii z Eurofondov na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu.

 

Vďaka členstvu v EÚ má aj Slovensko možnosť čerpať finančnú podporu na vyrovnávanie regionálnych rozdielov – cez eurofondy. EÚ vynaloží vyše 132,8 miliardy EUR v oblasti výdavkov na jednotný trh, inováciu a digitálne technológie a 377,8 miliardy EUR na súdržnosť, odolnosť a hodnoty. 

 

Podporujú sa najmä oblasti:

 • digitálna a dátová ekonomika
 • energetická efektívnosť podnikov
 •  podpora energie z obnoviteľných zdrojov, rozvoj inteligentných energetických sietí
 • predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia, ochrana prírody a biodiverzity

 

Stratégia pre jednotný digitálny trh

 

V prvom rade je potrebné poštudovať stratégie a plány nie len na národnej úrovni ale aj úrovni EÚ, pretože tie  určujú zameranie, obsah a rozsah nástrojov. Na pochopenie grantových výziev je potrebné poznať stratégie  z ktorých samotné výzvy vychádzajú. Jednou z nich je Stratégia pre jednotný digitálny trh, ktorá tvorí základ pre ďalšie dôležité stratégie EÚ (napr. Digitálny kompas do roku 2030). Oblasť, ktorá pokrýva digitálny marketing, elektronické obchodovanie a telekomunikácie sa označuje ako digitálny jednotný trh (DSM). Európska komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030. Tá je zameraná na 4 základné oblasti:

 • zručnosti
 • digitálna transformácia podnikov
 • bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry
 • digitalizácia verejných služieb.
 

2. Ako získať eurofondy resp. dotácie v roku 2023

Nosnými piliermi otvorenej trhovej ekonomiky sú podnikatelia a zdravé konkurenčné prostredie. Jeden z hlavných cieľov poskytovania fondov a dotácií pre podnikateľov je zvýšiť ich konkurencieschopnosť.  Vytvoriť žiadosti o dotáciu a následná implementácia projektu predstavuje náročný proces z nie len z právneho hľadiska ale aj z hľadiska metodického a administratívneho.

 

Základný postup v skratke:

 1. Mať vhodný projektový nápad
 2. Nájsť správny grant resp. výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 3. Vypracovať projektový nápad /zámer
 4. Overiť oprávnenosť pre získanie dotácie
 5. Vypracovanie projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 6. Vyplniť žiadosť o aktiváciu používateľského konta
 7. Po zaregistrovaní sa vypracovať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v elektronickej podobe 
 8. Odoslať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na posúdenie na riadiaci, alebo sprostredkovateľský orgán
 9. Realizácia projektu

 

Projektový nápad

 

Podnikateľ, obchodná spoločnosť, obec a pod. musí v prvom rade vytvoriť vhodný projektový nápad alebo zámer. Pokiaľ chce získať finančné prostriedjy pre realizovanie projektu, potrebuje mať jasno v tom na aký účel ich chce získať a na základe toho vypracovať projektový nápad.  V tomto kroku by sa žiadateľ mal oboznámiť aj  z aktuálnou ponukou grantových výziev a na základe toho vyhotoviť nápad, ktorý bude možné financovať.

 

V prípade, že podnikateľ našiel vhodnú výzvu, je potrebné dôkladne si preštudovať podmienky poskytnutia podpory. Tieto podmienky bližšie definujú, napr. čo všetko musí žiadateľ o finančné prostriedky spĺňať, ktoré subjekty sú oprávnené žiadať o finančné prostriedky, aké dokumenty je potrebné predložiť spolu so žiadosťou o NFP.

 

Napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

 

Pre získanie grantu / nenávratného finančného príspevku z eurofondov je potrebné spísať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Pri vypracovaní žiadosti o NFP je potrebné postupovať v zmysle pokynov Vyhlasovateľa výzvy. 

 

Projektový zámer musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:

 

Názov projektu

Miesto realizácie projektu

Zodpovedná osoba/ Zodpovedné osoby

Určenie cieľovej skupiny

Termín projektu

Opis problematiky a čo je potrebné riešiť, t.j. aký problém projekt rieši

Očakávaný výsledok projektu

Reálne a uskutočniteľné aktivity na dosiahnutie zmeny

Vyhodnotenie, priebežné hodnotenie

 

Použitie finančných prostriedkov z grantov je dohodnuté v zmluve, ktoré určuje na čo sa môžu získané financie využiť a určuje aj ďalšie podmienky využitia grantov

 

3. Aktuálne možnosti eurofondov resp. dotácií, o ktoré je možné sa hlásiť v roku 2023

Granty sú priame finančné príspevky z rozpočtu EÚ poskytnuté formou daru tretím stranám  zapojeným do činností, ktoré slúžia politikám EÚ. V rámci grantov pre podnikateľov je  k dispozícii niekoľko miliárd eur v novom Programe Slovensko.   Granty sú vo väčšej miere zamerané na  podporu malých a stredných podnikateľov. Okrem toho ďalším zdrojom dotácií na podnikanie je Plán obnovy.  Z neho môžu získať žiadatelia finančné prostriedky na zvyšovanie energetickej efektívnosti, výskum a vývoj alebo digitalizáciu procesov a výroby.

 

Kľúčovými oblasťami podpory z dotácií na najbližšie roky budú:

 

 • Digitalizácia
 • Inovácie
 • Zelené témy

 

Podpora digitálnych projektov

 

Jednou z hlavných priorít pre najbližšie obdobie je podpora digitálnych projektov. Nenávratná finančná aj nefinančná pomoc je určená pre subjekty verejného aj súkromného sektora. Podporované budú rôzne projekty od zvyšovania digitálnej gramotnosti po využívanie umelej inteligencie.

 

Z Plánu obnovy budete môcť podporiť napríklad rozvoj elektronickej verejnej správy, kybernetickej bezpečnosti, digitálnych zručností nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre zamestnancov v priemysle a verejnej správe. Financie budete môcť využiť aj na nasadzovania digitálnych technológií s širším dosahom na spoločnosť v oblasti priemyselnej výroby a poskytovania služieb.

 

Prostredníctvom Programu Slovensko sa v období 2021 – 2027 budú realizovať investície z fondov EÚ v celkovej výške viac ako 12 miliárd eur z čoho približne 2 miliardy budú určené na budovanie konkurencieschopnejšieho a inteligentnejšieho Slovenska. Peniaze budú zamerané najmä na rozvoj výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií. Zaujímavá bude aj téma posilnenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov či rozvoja zručností pre priemyselnú transformáciu a podnikanie. Dôraz bude ďalej kladený na zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti v slovenských regiónoch.

 

Ostatné granty pre podnikateľov a samosprávy

 

Eurofondy aj plán obnovy nachádzajú synergie v kľúčových oblastiach podpory. Ako už bolo spomenuté v článku vyššie, dominantné sú najmä zelené projekty, energetika a digitalizácia. V súčasnosti môžu získať podnikatelia tiež dotácie v oblasti zdravotníctva, športu alebo na inštaláciu fotovoltiky.  Grantové výzvy pre podnikateľov budú zamerané napríklad aj na tieto témy:

 

Obnovu historických a pamiatkových budov

Projekty na rozvoj cyklodopravy

Vzdelávanie zamestnancov a manažérov malých a stredných podnikov

Dotácie na nabíjacie stanice pre elektromobily

Budovanie vodíkovej infraštruktúry

Podpora zeleného podnikania

Zvyšovanie environmentálnej výkonnosti podnikov

Podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania

Dotácie na služby podporujúce cestovný ruch

Znižovanie produkcie obalov

 

Mestá a obce zasa môžu získať dotácie napríklad na:

Obnovu historických a pamiatkových budov

Projekty na rozvoj cyklodopravy

Rozširovanie kapacít škôl

Budovanie infraštruktúry pre elektromobily

Podpora vzniku nových ambulancií všeobecného lekárstva

Modernizácia mestskej verejnej dopravy

 

 

V prípade ak potrebujete poradiť alebo potrebujete pomoc pri spracovávaní právnych dokumentov potrebných pre získanie eurofondov resp. dotácii, môžete nás kontaktovať. Odborné a právne poradenstvo pre získanie eurofondov a dotácií uskutočňujeme v spolupráci s Grantexpert s.r.o.  

 

Poradiť sa s odborníkmi

 

 

 

Zdroj:  https://www.eurofondy.gov.sk

           https://european-union.europa.eu


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk