zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Vymáhanie pohľadávok a ako na zmluvy vo firme + vzor a prezentácia

Zverejnené: 28.03.2023 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
 

Žijeme v ťažkom období. Podnikatelia obzvlášť. Čakáme na ziskovejšie obdobie, lepšie podnikateľské prostredie, ústupky od štátu a pod. Dočkáme sa ešte pred tým, ako na našu firmu vyhlásia konkurz? Toto je častá otázka, skôr želanie mnohých podnikateľov, ktorí iným dlhujú, alebo čakajú na zaplatenie svojej pohľadávky. Iste, v ideálnom podnikateľskom svete sa firmám darí vykazovať zisk, mať spokojných zákazníkov a všetko ide „od ruky“. V posledných rokoch sme si však už zvykli, presnejšie boli nútení zvyknúť, že nie vždy sa dá spoľahnúť na dobre slovo, dohodu s obchodným partnerom a pod. Spoločnosti a podnikatelia musia byť opatrní s kým obchodujú, s kým uzatvárajú zmluvy, a či plnenie zmluvných povinností je zmluvne zabezpečené.

 

V prípade, ak nedôjde k splneniu povinností v dohodnutých termínoch, zmluvné strany sa nevyhnú do sporu. V ideálnom prípade je výsledkom sporu dohoda, kde sa zmluvné strany dohodnú na dodatočných podmienkach a plneniach. V prípade ak k dohode nedôjde, spoločnosť alebo podnikateľ hľadá riešenie ako sa čo najrýchlejšie dostane k plneniu, ktoré druhá strana odmieta splniť alebo zaplatiť. V nižšie uvedených 3 krokoch si popíšem praktické možnosti a riešenia, ktoré môžete v podnikateľských vzťahoch uplatňovať.      

 

1. Ako overiť zmluvného partnera

 

Pred uzatvorením zmluvy, ale aj počas trvania zmluvy, odporúčame „overiť“ si obchodného partnera alebo zákazníka. Takýmto overením sa uistíte, či je zmluvný partner platobne schopný, či má oprávnenie na činnosť, ktorú od neho chcete odoberať, či má majetok v prípade meškania s úhradou finančných prostriedkov a pod. Existuje viac neplatených aj platených možností ako to môžete urobiť. Vymenujeme tie najpoužívanejšie, neplatené t.j. tie ku ktorým má prístup každý.  

 

Kontrolu IČO, DIČ a IČ DPH môžete vykonať napr. cez Obchodný register SR www.orsr.sk , cez Živnostenský register SR www.zrsr.sk , alebo cez portál Finančnej správy SR www.financnasprava.sk

 

Úhradu odvodov a daní resp. ich dlh môžete nájsť napr. cez webové stránky finančného riaditeľstva, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne.

 

Insolventnosť spoločnosti alebo podnikateľa môžete zistiť cez exekúcie, dražby, konkurzy a reštrukturalizácie resp. cez Centrálny register exekúcií, Register poverení na vykonanie exekúcie, Notársky centrálny register dražieb, Obchodný vestník.

 

Vlastníctvo aktív, majetku napr. nehnuteľností môžete zistiť cez kataster nehnuteľností, alebo cez účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok.

 

Overovať zmluvného partnera odporúčame nie len pred uzavretím zmluvy, ale aj počas trvania zmluvného záväzku, keďže budete vedieť rýchlejšie a efektívnejšie nájsť možnosti na riešenie situácie, ako keď Vám to oznámi zmluvný partner v čase, keď s tým už veľa nenarobíte...

 

2. Ako zabezpečiť pohľadávku, aby bola vymožiteľná

 

Pri uzatváraní zmluvného vzťahu, odporúčame splnenie povinností druhou zmluvnou stranou, zabezpečiť. Spôsob a forma bude samozrejme vždy záležať od povinnosti, ktorú chcete zaistiť/zabezpečiť pre prípad jej nesplnenia v čase ako to stanovuje zmluva. Nižšie uvedené možnosti resp. tú ktorá môže byť pre splnenie povinnosti najefektívnejšia, odporúčame implementovať priamo do zmluvy:    

 

- Zmluvná pokuta podľa § 300 až 302 Obchodného zákonníka

- Zmluvná pokuta podľa § 544 až 545a Občianskeho zákonníka

- Ručenie podľa § 303 až 312 Obchodného zákonníka

- Ručenie podľa § 546 až 550 Občianskeho zákonníka

- Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov podľa §551 Občianskeho zákonníka

- Záložná zmluva podľa § 552 Občianskeho zákonníka

- Úrok z omeškania podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka

- Zabezpečenie záväzkov prevodom práva podľa §553 až 553e Občianskeho zákonníka

- Zabezpečovacie postúpenie pohľadávky podľa § 554 Občianskeho zákonníka

- Zábezpeka podľa §555 až 557 Občianskeho zákonníka

- Uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka

- Uznanie záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka

- Výhrada vlastníckeho práva podľa § 445 Obchodného zákonníka

- Výhrada vlastníckeho práva podľa § 601 Občianskeho zákonníka

 

3. Postup vymáhania pohľadávok mimosúdne a pred súdom

 

Ak dôjde k situácii, ktorú sme si popisovali vyššie t.j. zmluvná strana si neplní svoje povinnosti najmä úhradu kúpnej ceny, nájmu, prípadne inej finančnej sumy, mať v zmluve zabezpečovací prostriedok podľa kroku 2, môže pomôcť. V prvom rade odporúčame začať „pokusom o zmier“ alebo „predžalobnou výzvou“, kde dáte dlžníkovi možnosť splniť svoj dlh v dodatočnej lehote, povedzme s výhodou odpustenia úrokov z omeškania (ktoré by ste v neskoršom súdnom konaní žiadali). Pokiaľ nedôjde k zaplateniu, ani k uzavretiu splátkového kalendáru, môžete sa obrátiť na súd, aby Vám v zrýchlenom upomínacom konaní, vydal platobný rozkaz, ktorý dlžníka zaviaže k splateniu dlhu s úrokmi a trovami konania (súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a pod.).  

 

Pokiaľ dlžník nepodá odpor, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť a Vy sa môžete obrátiť na exekučný súd, ak Vám do toho času pohľadávku neuhradil.

 

Vymáhanie pohľadávok môžeme teda rozdeliť do týchto 4 základných etáp, pričom k uspokojeniu pohľadávky, môže dôjsť v ktorejkoľvek z nich:

i. Vymáhanie pohľadávky pred súdnym konaním

ii. Vymáhanie pohľadávky počas súdneho konania

iii. Vymáhanie pohľadávky súdnym konaním

iv. Nútený výkon exekučného titulu - Exekučné konanie

 

Postup vymáhania pohľadávok by sme v krátkosti mohli zhrnúť nasledovne:

- posúdenie nároku, zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, škody

- pokus o zmier s možnosťami urovnania sporu

- mimosúdne vyjednávanie (rokovanie o mimosúdnej dohode)

- návrh na vydanie platobného rozkazu / žaloba

- súdne konanie

- exekučné konanie

Ako vymáhať pohľadávky (overiť zmluvného partnera, zabezpečiť pohľadávku atď.), si môžete prečítať aj v našej prezentácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

Taktiež sme pre Vás pripravili vzor Uznania záväzku so splátkovým kalendárom, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU

Pokiaľ by ste mali záujem aj o videokurz na túto tému a potrebné vzory, krátku videukážku môžete vidieť TU

Uvedený videokurz a vzory si môžete zakúpiť za symbolickú sumu 15 eur.

 

Taktiež Vám s potešením oznamujeme, že praktické popoludňajšie školenie na tému „Zmluvy a zmluvné vzťahy v podnikaní“ prioritne pre "eseročkárov" a freelancerov si dáme už 28. apríla 2023. A to duálne: t.j. aj v offline prezenčnej podobe (tentokrát v Košiciach), ako aj v onlinovej forme. Viac informácií k tomuto duálnemu školeniu môžete nájsť TU

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte aktuálnu ponuku, pripravovaných online školení.


Naše školenia

Zakladáš firmu? Na čo si dať pozor!


Ako (ne)zamestnávať

Ochrana osobných údajov ako dôležitá súčasť bezpečného podnikania.


Viac o GDPR


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk