zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Novela od 01.09.2023 ohľadom povinného vnútorného predpisu pre zamestnávateľov – protispoločenská činnosť

Zverejnené: 02.09.2023 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

 

Od 01.07.2023 a 01.09.2023 sú pre zamestnávateľov účinné nové pravidlá v súvislosti v vnútorným predpisom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Novela zákona stanovuje okrem nových pravidiel, aj nový okruh zamestnávateľov, ktorý tento predpis musia mať prijatý. Týka sa to podľa § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. týchto zamestnávateľov:

- zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, 

- zamestnávateľ, ktorý poskytuje finančné služby, 

- zamestnávateľ, ktorý poskytuje služby v oblasti bezpečnosti dopravy,

- zamestnávateľ, ktorý poskytuje služby v oblasti životného prostredia, alebo

- zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej päť zamestnancov.

 

Títo zamestnávatelia sú povinní určiť organizačnú zložku alebo osobu v rámci svojej organizácie, ktorá plní úlohy a povinnosti zamestnávateľa - zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie týchto úloh. Na základe zmluvy so zamestnávateľom môže v zamestnávateľovom mene prijímanie a potvrdenie oznámení vykonávať aj iná osoba, ktorá nie je jeho zamestnancom.

 

Zamestnávateľ je povinný dodržiavať nové lehoty na plnenie povinností a to najmä:

potvrdiť prijatie oznámenia do 7 dní od jeho prijatia,

- preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

 

Zamestnávateľ je povinný vydať vnútorný predpis, ktorý bude obsahovať podrobnosti

a) podávaní oznámení,

b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,

c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,

d) evidovaní oznámení, 

e) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,

f) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,

g) prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení, 

h) prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

 

Zamestnávateľ je povinný pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.Pre zopakovanie, nižšie je sumarizácia hlavných zmien, ktoré musíte realizovať od 01.07.2023 resp. 01.09.2023:

- nové definovanie zamestnávateľov, ktorí musia prijať vnútorný predpis,

- nové povinnosti a definícia zodpovednej osoby,

- nové lehoty, v ktorých musí zamestnávateľ splniť povinnosti v súvislosti s prijatým oznámením,

- nové náležitosti vnútorného predpisu.

 

Zamestnávateľom odporúčame prepracovať vnútorný predpis, aby bol v súlade s právnou úpravou. Úrad na ochranu oznamovateľov môže zamestnávateľovi, ktorý si nesplnil tieto povinnosti, uložiť pokutu až do 100 000 eur.

 

V prípade otázok nás môžete nezáväzne kontaktovať

 

 


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk