zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Nákupy zo zahraničia

Späť na online fórum
2
Anonym

Dobrý deň, Chcela by som nakupovať tovar a prístroje zo zahraničia. Aj z EU aj z tretích krajín. Som platca DPH. Som zaregistrovaná na FS. Neviem ako ďalej postupovať s preclením a aby som aj s DPH nemala problém. Nejaký postup krokov,čo robiť. Ďakujem za radu.

Anonym

podobný prípad sme riešili u nás vo Firme. Treba rozlišovať nákup tovaru z krajín EÚ, resp. členských štátov EÚ a z tretích krajín. V prípade, ak nakupujete tovar z krajín EÚ, tak nadobudnutie tohto tovaru bude predmetom dane vtedy, ak • nadobúdateľom tovaru je zdaniteľná osoba, konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a • dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie. Nadobudnutie tovaru z krajín EÚ nebude predmetom dane vtedy, aj ak ide o: • dodanie takého tovaru v tuzemsku, ktorý by bol oslobodený podľa § 47 ods. 7 - 10 Zákona o DPH, t.j. napr. dodanie tovaru pre zásobovanie plavidiel a lietadiel a dodanie, oprava, úprava a údržba a nájom plavidiel a lietadiel v zmysle uvedeného paragrafu, • dodanie tovaru, ktorého nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a nie je registrovaná podľa § 7 Zákona o DPH, alebo keď nadobúdateľom je právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná podľa § 7 Zákona o DPH, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 14 000,- EUR za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne. Do tejto hodnoty sa nezapočítava hodnota nových dopravných prostriedkov a hodnota tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane. Podľa § 69 ods. 6 Zákona o DPH pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná zaplatiť daň osoba, ktorá nadobudne tovar, ak je tento predmetom dane v tuzemsku. Dovozom tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev a s ním súvisiacu daň upravujú ustanovenia o colných predpisoch, ak zákon o DPH neustanovuje inak. V zmysle týchto ustanovení na každý tovar z tretích krajín je potrebné podať elektronické colné vyhlásenie, ktoré možno urobiť . prostredníctvom e-commerce portálu. Preclenie tovaru sa týka všetkých zásielok, ktorých hodnota tovaru nie je vyššia ako 150 EUR a súčasne je kupujúci povinný z každej zásielky z tretích krajín odviesť DPH, pričom task môže urobiť nasledovne : • DPH zaplatí priamo pri objednaní tovaru, • alebo ak nie je predajca registrovaný v niektorom z členských štátov EÚ, DPH zaplatí klient priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy. Pri vypracovaní odpovede sme vychádzali z nasledovných ustanovení: Podľa § 47 ods. 7 – 10 Zákona o DPH: Oslobodené od dane je dodanie tovaru na zásobenie plavidiel a) používaných na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť, b) používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov, c) vojnových, kódu kombinovanej nomenklatúry ex 8906 00 10, ktoré opúšťajú tuzemsko a smerujú do zahraničného prístavu alebo kotviska. Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom námorných plavidiel podľa odseku 7 písm. a) a b), dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia vrátane rybárskej výbavy a dodanie iných služieb nevyhnutne spojených s námornými plavidlami. Oslobodené od dane je dodanie tovaru na zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu. Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu, dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia inštalovaného alebo používaného v týchto lietadlách a dodanie iných služieb potrebných priamo pre tieto lietadlá alebo ich náklad. Podľa § 12 Zákona o DPH: Dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak

Anonym

určite odporúčam obrátiť sa na daňového proadcu

Stránka 1 z 1
Pridať anonymnú odpoveďPodobné diskusie

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk