zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Dobrý deň, Potrebujem pomoc nafúkal som 0,57 promile A viedol som na pôde motocykel a spadol som a zlomil ruku následne prišli policajti a sanitka... Chcú ma poslať na ambuletne proti alkoholické a zobrať vodičský preukaz na 2 roky a 500€ Podľa mňa to je príliš prísne na to že som pil pivo a ani som nebol súčasťou cestnej premávky.. určite podám odpore a aj súdna psychologicka bola proti mne a odsúdil ma i keď ma nepozná a nesúhlasím z jej názorom ďakujem za odpoveď vopred

Späť na online fórum
1
Anonym

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Dobrý deň, z obsahu Vášho e-mailu predpokladáme, že Vám bol trestným rozkazom uložený peňažný trest vo výške 500,- EUR, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dva roky a ochranné opatrenie spočívajúce v absolvovaní protialkoholického liečenia ambulantnou formou, nakoľko Vás súd uznal vinným z prečinu ohrozenia z prečinu pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona. Ďalej tiež uvádzate, že Vám bol zistený alkohol v objeme 0,57 promile. Z ustálenej praxe pritom vyplýva, že až pri zistení alkoholu v objeme od 0,4762 mg/l alkoholu v krvi (1 promile), ide o množstvo spôsobujúce stav vylučujúci spôsobilosť na predmetnú činnosť, v danom prípade bezpečne viesť motorové vozidlo. Vzhľadom k uvedenému nie je zrejmé, či ide o mylne uvedený údaj, alebo bol množstvo zisteného alkoholu pod ustáleným objemom. K primeranosti, resp. prísnosti trestu sa bez znalosti konkrétnych okolností nie je možné vyjadriť, keďže súd je pri ukladaní druhu a výmery trestu viazaný zákonnými limitmi (napr. bezúhonnosť, či bol páchateľ v minulosti za taký čin postihnutý a pod.). Pokiaľ sa Vám javia uložené sankcie ako neprimerane prísne, môžete v zákonnej lehote podať odpor proti trestnému rozkazu, čo bude mať za následok nariadenie hlavného pojednávania vo veci, v rámci ktorého prebehne riadne dokazovanie, a to aj vo vzťahu k poľahčujúci/priťažujúcim okolnostiam ako aj k potrebe uloženia ochranného opatrenia. Podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona: „Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“ Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona: „Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis. Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou.“ Podľa § 34 ods. 4 Trestného zákona: „Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadne aj na to, že páchateľ trestného činu získal trestným činom majetkový prospech; ak tomu nebránia majetkové alebo osobné pomery páchateľa alebo to nebude na ujmu náhrady škody, uloží mu s prihliadnutím na výšku tohto majetkového prospechu popri inom treste aj niektorý trest, ktorým ho postihne na majetku, pokiaľ mu takýto trest za splnenia podmienok podľa odseku 6 neuloží ako samostatný.“

Stránka 1 z 1
Pridať anonymnú odpoveďPodobné diskusie

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk