zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne
Videokurz + VZORY na tému

Pracovná zmluva vs. Švarc systém zmluva - kedy ide o nelegálne zamestnávanie? Vzory zmlúv

 

Početné kontroly inšpektorátov práce na oblasť nelegálneho zamestnávania v pracovných pomeroch, ale aj nelegálne zamestnávanie živnostníkov, zaznamenali v poslednej dobe mnohí zamestnávatelia. Čo všetko musí obsahovať pracovná zmluva a čo tam nemôže byť? Kedy je možné legálne spolupracovať so živnostníkom? Kedy je spolupráca so živnostníkom „čiernou prácou“? Boli zamestnanci včas prihlásení?

 

Náležitosti pracovnej zmluvy sa v posledných mesiacoch zásadným spôsobom zmenili. Pôvodných 8 náležitostí sa zmenilo na 4 podstatné a ďalších 6 pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, ktoré musia byť súčasťou novej pracovnej zmluvy každého zamestnanca. Časť pracovnej zmluvy môže byť zamestnancom dokonca doručovaná aj elektronicky.   

 

Pokiaľ zamestnávateľ resp. spoločnosť uzavrie so živnostníkom obchodnú zmluvu, bez ohľadu aký je názov (zmluva o spolupráci, zmluva o poskytovaní služieb a pod.), je dôležité aby neboli naplnené znaky závislej práce. Pokiaľ by boli naplnené znaky závislej práce, išlo by o nelegálne zamestnávanie za čo hrozia zamestnávateľom vysoké sankcie, v niektorých prípadoch aj trestné stíhanie.

 

Medzi legálnym a nelegálnym zamestnávaním je niekedy veľmi tenká čiara, na pripravovanom školení sa zameriame aj na riešenia ako nelegálnemu zamestnávaniu predísť. Popíšeme si povinné a odporúčané náležitosti pracovnej zmluvy a aj tie, ktoré by tam určite nemali byť.  Rozoberieme si aj znaky závislej práce na základe obchodnej zmluvy uzavretej so živnostníkom, aby nedošlo ku konštatovaniu štátneho orgánu, že ste sa dopustili nelegálneho zamestnávania. Ku školeniu dostane každý účastník vzor pracovnej zmluvy a zmluvy o spolupráci so živnostníkom spolu s návodom, tak aby ich vedel okamžite aplikovať do svojej podnikateľskej praxe.  

  

Program školenia

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku dvoch najčastejšie používaných zmlúv s cieľom vyhnúť sa nelegálnemu zamestnávaniu a to:

 

1) Pracovná zmluva – povinné a odporúčané náležitosti pre každého zamestnanca

 

Popíšeme si podstatné náležitosti pracovnej zmluvy:

- druh práce a jeho stručná charakteristika,

- miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,

- deň nástupu do práce,

- mzdové podmienky

 

Popíšeme si povinné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania ako súčasť pracovnej zmluvy:

- spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce,

- ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času vrátane predpokladaných pracovných dní a vyrovnávacieho obdobia ......

- pravidlá skončenia pracovného pomeru, dĺžka výpovednej doby alebo spôsob jej určenia, ak v čase poskytnutia informácie nie je známa, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru,

- právo na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak sa poskytuje, a jej rozsah 

- atď.

 

Popíšeme si ďalšie odporúčané náležitosti pracovnej zmluvy:

- skúšobná doba

- vznik a náhrada škody 

- nenárokovateľná zložka

- súhlas s pracovnými cestami a prácou nadčas

- povinnosti pri používaní služobného motorového vozidla

- práva Zamestnávateľa k výsledkom práce (zamestnanecké dielo)

- konkurenčná činnosť (rozlišovať od obmedzenia činnosti po skončení PP)

- atď.

 

Obdržíte vzor pracovnej zmluvy so všetkými týmito náležitosťami

 

2) Zmluva so živnostníkom – znaky závislej práce, ktoré v zmluve nemôžu byť kvôli nelegálnemu zamestnávaniu

 

- povinné a odporúčané náležitosti zmluvy so živnostníkom

- znaky závislej práce, ktoré v zmluve nemôžu byť

- situácie kedy je zmluva so živnostníkom nelegálnym zamestnávaním

- obdržíte vzor zmluvy o spolupráci so živnostníkom  

 

Kto je Váš lektor

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. v minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. V súčasnosti je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 14 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu zamestnávateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie

 

Termín, miesto a čas

 

29.11.2023, Online (09:00 – 12:00 hod.)

29.11.2023, Trenčín, Jesenského 12 – priestory advokátskej kancelárie (09:00 – 12:00 hod.)

  

Ceny školení:

 

Prezenčné školenie 60 € bez DPH t.j. 72 eur s DPH

V účastníckom poplatku prezenčného školenia je zahrnutá osobná účasť na školení v Trenčíne, možnosť pokladať otázky lektorovi, občerstvenie, tlačené vzory a návody.

 

Online školenie 50 € bez DPH t.j. 60 eur s DPH

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu, ktorý máte k dispozícii po dobu 30 dní.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.

 

 

Školenie sa konalo

29.11.2023 o 09:00

Prednášajúci lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk