zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Vzory, návody a odporúčania

Zodpovedný podnikateľ dbá na bezpečné spracúvanie osobných údajov, ku ktorým sa dostal pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že pri každej forme podnikania sa spracúvajú osobné údaje. Dokonca aj prípade zmluvných vzťahov len medzi podnikateľmi už len pri elektronickej komunikácii formou emailov. Emailová adresa, ktorá obsahuje meno, priezvisko a názov spoločnosti (meno.priezvisko@nazovfirmy.sk) je osobným údajom, keďže dokáže identifikovať konkrétnu osobu. Zodpovedný podnikateľ musí prijať vhodné opatrenia a vypracovať potrebnú dokumentáciu na ochranu osobných údajov, ktoré získava osobne alebo online formou. Viac sa dozviete vo vzoroch, návodoch a odporúčaniach uvedených nižšie.

Posúdenie spracúvania osobných údajov


- vopred a počas podnikania vykonať analýzu spracúvania

- posúdiť, ktoré osobné údaje sa budú nevyhnutne spracúvať

- určiť bezpečnostné opatrenia na ochranu pre zneužitím

- všetkých zamestnancov poučiť ako spracúvať osobné údaje

- podnikateľ určí formu, dĺžku a miesto uchovávania údajov

- posúdenie a analýzu spracúvania OÚ písomne zdokumentuje


Vzor posúdenia s návodom

Bezpečnostné opatrenia a prílohy


- podnikateľ musí určiť zákonné požiadavky ochrany OÚ  

- podnikateľ je povinný bezpečnostné opatrenia dodržiavať

- bezpečnostné opatrenia sa zdokumentujú, vrátane príloh 

- rozdeľujeme ich na technické a organizačné opatrenia

- zamestnancov o bezp. opatreniach preukázateľne poučiť

- pri uskutočňovaní opatrení je potrebné vyplniť prílohy
Vzory s návodmi

Zmluva so sprostredkovateľom


- povinnosť sprostredkovateľa uzavrieť písomnú zmluvu

- písomnú zmluvu uzavrieť pred začatím spracúvania

- náležitosti písomnej zmluvy stanovuje nariadenie GDPR

- sprostredkovateľ spracúva OÚ v mene prevádzkovateľa

- sprostredkovateľ spracúva osobné údaje podľa pokynov

- napr. externý účtovník, prepravca, IT odborník a pod.
Vzor zmluvy s návodom
Záznam o spracovateľských činnostiach


- povinnosť viesť v papierovej alebo elektronickej podobe

- takéto záznamy podnikateľ nikam nezasiela, má ich u seba  

- záznam má obsahovať činnosti, ktoré vykonáva podnikateľ

- musí obsahovať všetky povinné náležitosti podľa GDPR

- rovnakú povinnosť o záznamoch má aj sprostredkovateľ  

- vzor a návod vypracoval Úrad na ochranu OÚ, stiahnuť tu:


Vzor záznamu s návodom

Informačná povinnosť podľa GDPR


- povinnosť poučiť všetky dotknuté osoby o spracúvaní OÚ

- poučenie zahŕňa práva osôb, dobu uchovávania, účel atď.

- poučenie zákazníkov má iné náležitosti ako zamestnanci   

- splnenie povinnosti musí vedieť podnikateľ preukázať

- poučiť všetkých zamestnancov, ktorý spracúvajú údaje

- poučenie sa vykoná pred poskytnutím osobných údajov
Vzory poučenia s návodom

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov


- povinnosť oznámiť porušenie ochrany osobných údajov

- musí bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 72 hod.

- oznámenie obsahuje náležitosti podľa nariadenia GDPR   

- podnikateľ musí zdokumentovať každý prípad porušenia

- zdokumentovať následky a prijaté opatrenia na nápravu

- v písomnej forme poslať Úradu na ochranu osob. údajovVzor oznámenia s návodom

Súhlas so spracúvaním osobných údajov


- súhlas je jedným zo šiestich právnych základov podľa GDPR

- súhlas dotknutej osoby musí podnikateľ vedieť preukázať

- nariadenie GDPR nestanovuje povinnosť v písomnej podobe

- súhlas je daný ústne, písomne, elektronicky a inou formou

- súhlas môže dotknutá osoba u podnikateľa rovnako odvolať

-  súhlas nemôže byť konkludentný, nejasný, neprehľadný


Vzory a návody

Záznam o poverení osoby


- poverenou osobou môže byť zamestnanec, konateľ, a pod.

- na základe poverenia je osoba oprávnená spracúvať údaje

- o poverení osoby vykoná písomný, preukázateľný záznam  

- v zázname sa stanovia všetky činnosti, ktoré osoba vykoná

- pri zmene spracovateľskej činnosti sa poverenie aktualizuje

- poverenie je potrebné vykonať pred začatím spracúvania
Vzor záznamu s návodom

Dodatok GDPR k zmluve


- na základe dodatku sa do zmluvy doplnia náležitosti GDPR

- písomný dodatok sa môže vzťahovať aj na ústnu zmluvu

- dodatkom sa môže neskôr upraviť povinnosť mlčanlivosti   

- dodatok je možné použiť aj pre prípady zmeny spolupráce  

- dodatok musí byť oboma zmluvnými stranami podpísaný

- v dodatku sa stanový čas, odkedy sú zmeny zmluvy účinnéVzor dodatku s návodom

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk